Xuất hiện người đã bắt được tất cả Pokémon trong Pokémon Go