Từ tháng 7 bắt đầu ứng dụng công nghệ thu phí đường bộ không dừng