Tổng hợp thông tin khuyến mại, ứng dụng miễn phí ngày 24/5/2016