“Tiếp bước đam mê CNTT” – một chương trình thiết thực