Thêm thương hiệu di động nhảy vào thị trường Việt Nam