Ký kết hợp tác triển khai giải pháp phần mềm khởi tạo khoản vay và thu hồi nợ