Giấy phép game online đang làm khổ doanh nghiệp Việt?