Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thương mại điện tử trên nền tảng di động