Đây là phụ kiện mà mọi người dùng iPhone 7 sẽ buộc phải mua kèm