Công bố giải đấu “Thể thao điện tử TP.HCM mở rộng 2016”