dự án “Ứng dụng MyRIO để phát triển công nghệ kiểm soát tiên tiến cho máy sấy nông sản”