Apple làm thế bảo sao người ta không ghét ngành công nghệ?