Apple chính thức ngừng mọi dịch vụ hỗ trợ iPhone 4