5 trường học của Việt Nam tham gia Chương trình Quan hệ đối tác